Smoke-Free UTC social media hashtag: #smokefreeutc
Our campus goes smoke-free in   days!